REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 1.10.2012

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: System Partners Oy Yhteystiedot: Kaivokatu 18, 3. krs, 20520 Turku
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Nimi: Hannu Salo, System Partners Oy, Kaivokatu 18, 3. krs, 20520 Turku, puh. 020 7300 200
3. Rekisterin nimi System Partners Oy asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja System Partners Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, maksujen käsittelyyn ja valvomiseen sekä luottotietojen tarkistukseen.
5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), henkilötunnus ja tilatut palvelut.
6. Säännönmukaiset tietolähteet Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen varmistamiseen käytetään väestörekisteriä.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta System Partners Oyn ulkopuolelle. Mikäli Asiakkaiden tietojen luovuttaminen tulee ajankohtaiseksi, Asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.
8. Tietojen poistaminen Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. System Partners Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset. Asiakasrekisteri ja sen käsiteltävät asiakastiedot on suojattu myös henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
10. Tarkastusoikeus Henkilöllä on Henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa.
11. Kielto-oikeus Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely System Partners Oyn ja/tai sen yhteistyökumppaneiden viestintää varten.